บุคลากรสำนักงานอธิการบดี
เมื่อ 14 พ.ย. 2562
 

นายพัฒนพงศ์  วรรณวิไล
ผู้อำนวยการ
 
 

นางอุบล  บริบูรณ์
หัวหน้างานบริหารและพัฒนาระบบ
 

หน่วยสารบรรณ ธุรการ และการประชุม

 

หน่วยแผน งบประมาณ การเงิน พัสดุ
และทรัพยากรบุคคล

 

หน่วยพัฒนาระบบคุณภาพและสารสนเทศ

 

 นางสาวเชาวนี  แย้มผิว
เจ้าหน้าบริหารงานทั่วไป


นางอุบล  บริบูรณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ


ว่าที่ ร.ต.จรยุทธ  โช๊ะมาลี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวศิรินุต  สุทธิลักษณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางสาวสุปรียา  คงแสงชู
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางสาวอรณี  เวชทัพ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นางสาวชญาธร  พยอม
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ


 


 

นางศิวพร  แสงทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


   

   
     
 
บุคลากรสำนักงานอธิการบดี
ไปช่วยราชการ

 
สารบรรณกองกลาง

สารบรรณกองคลัง

สารบรรณกองคลัง

นางปัญชลิกา ภู่มณี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวนุชจรีย์  ชูศรีวัน 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางกันยา  นวลพิจิตร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
สารบรรณกองบริหารงานบุคคล

สารบรรณกองบริหารงานบุคคล

สารบรรณกองนโยบายและแผน

นางสาวราตรี   ศิริวัฒน์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวนุชศจี สำเภาลอย 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวภัทรภรณ์  รองแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สารบรรณกองพัฒนานักศึกษา

สารบรรณกองส่งเสริมคุณภาพ

 
 
นางสาวดวงใจ เพ็ชรักษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวสิรัตติกาล ภานุศร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 


 


1355 ครั้ง