การจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM)
เมื่อ 15 พ.ย. 2562
 
                   
ปีการศึกษา 2564                             ปีการศึกษา 2563                             ปีการศึกษา 2562                             ปีการศึกษา 2561
           
               
                       https://drive.google.com/file/d/17wahCSMF3NFUigYcxY6gzrO6dk50yI9O/view?usp=sharing                    https://drive.google.com/file/d/1GVjlVInfnrDodPlVo0avDP0ebhlz374a/view?usp=sharing                   https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/home/kar-cadkar-khwam-ru-km/%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%8861.png      
 

                 แผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2563

https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/home/kar-cadkar-khwam-ru-km/%E0%B9%81%E0%B8%96%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AD..png?attredirects=0
https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/home/kar-cadkar-khwam-ru-km/%E0%B9%81%E0%B8%96%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AD..png?attredirects=0
https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/home/kar-cadkar-khwam-ru-km/%E0%B9%81%E0%B8%96%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%81..png?attredirects=0
https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/home/kar-cadkar-khwam-ru-km/%E0%B9%81%E0%B8%96%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%99..png?attredirects=0
https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/home/kar-cadkar-khwam-ru-km/%E0%B9%81%E0%B8%96%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%84..png?attredirects=0
https://drive.google.com/file/d/1Jul7dkn3csmJR29UzwBHie-wqIchOtax/view?usp=sharing
https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/home/kar-cadkar-khwam-ru-km/%E0%B9%81%E0%B8%96%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%9C..png?attredirects=0
https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/home/kar-cadkar-khwam-ru-km/%E0%B9%81%E0%B8%96%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%A7..png
https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/home/kar-cadkar-khwam-ru-km/%E0%B9%81%E0%B8%96%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%9A..png?attredirects=0 https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/home/kar-cadkar-khwam-ru-km/%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%84..png

                แผนการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 
 
 
                                                                        ปีการศึกษา 2562                             ปีการศึกษา 2561
 
                                                                  https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/home/kar-cadkar-khwam-ru-km/planKM62png.png                         https://drive.google.com/file/d/1ELDg0ZwiDtXS4wnAooMA3H5mIXrXaTQf/view?usp=sharing
 
 
                                                                        ปีการศึกษา 2562                                  ปีการศึกษา 2561
 
                                                                                            
 

               

                คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกาจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2563
                คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกาจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2562
                คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกาจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2561

 

 
 
 
 957 ครั้ง