โครงสร้างการบริหาร
เมื่อ 15 พ.ย. 2562


                   

              - ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ขอบข่ายภาระงานของหน่วยงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย (ปีงบประมาณ 2562 - 2565) ฉบับที่ 4 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

              - ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ขอบข่ายภาระงานของหน่วยงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในของมหาวิทยาลัย (ปีงบประมาณ 2562 - 2565) ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2562 

              - ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งงานภายในส่วนราชการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2561

              - ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ขอบข่ายภาระงานของหน่วยงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย (ปีงบประมาณ 2562 - 2565)ตามหนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ อว 0656.05/ว1315 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

              - การกำหนดรหัสตัวพยัญชนะประจำกระทรวงและเลขที่หนังสือส่งออกตามหนังสือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ อว 0656.01/ว 1170 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562  

 999 ครั้ง