คณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี
เมื่อ 21 ม.ค. 2563
คณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี
   1. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี                      
   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายหยุด  อุไรสกุล               
   3. อาจารย์สุทิน  เกษตรรัตนชัย                             
   4. อาจารย์รสสุคนธ์  แย้มทองคำ                           
   5. ผู้อำนวยการกองกลาง                                      
   6. ผู้อำนวยการกองคลัง                                     
   7. ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล                    
   8. ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา                      
   9. ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี         
   10. ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี      
   11. ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรวาสุกรี            
   12. ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา                     
   13. ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน                    
 


668 ครั้ง