คำสั่งอธิการบดี
เมื่อ 21 ม.ค. 2563

ปี พ.ศ. 2565

หนังสือสำนักงานอธิการบดี ที่ อว.0656.01/ว380 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 เรื่อง ขอส่งคำสั่งงานพิธีพระราชทาน ปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 
และ ปีการศึกษา 2563   Publish 31 ม.ค. 65   
     1. คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภุมิ ที่ 104/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563
     2. คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ที่ 105/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมย่อยรวม และฝึกซ้อมใหญ๋พิธีพระาชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563 


ปี พ.ศ.2564

คำสั่งที่ 68/2565  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุรรณภูมิ (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 19 มกราคม 2565 
คำสั่งที่ 4709/2564 ลว.15 พ.ย. 64  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุรรณภูมิ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

 


 ปี พ.ศ. 2563

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2563
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2563


ปี พ.ศ. 2562

คำสั่งมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ปี 2562
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2562
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2562
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม 5 ส + 3 สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านระบบสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สำนักงานอธิการบดี พ.ศ. 2562


ปี พ.ศ. 2561

คำสั่งมอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ปี 2561
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2561
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2561
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


 

 841 ครั้ง