รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี
เมื่อ 22 ม.ค. 2563

รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี

ประจำปี 2565

         - รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
         - รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565
         - รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565


ประจำปี 2564

         - รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
         - รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 
         - รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564
         - รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564

ประจำปี 2563

         - รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563
         - รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 
         - รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563
         - รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 

ประจำปี 2562

      - รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 
      - รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 
      - รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 
      - ายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2562 และ
         คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562
 
      - รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 


ประจำปี 2561

       - รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561    
       - รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561
       - รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561
       - รายงานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561


778 ครั้ง