รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กก.บห.)
เมื่อ 22 ม.ค. 2563
 กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปี พ.ศ. 2565 
กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปี พ.ศ. 2564
คำสั่งที่ 68/2565  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุรรณภูมิ (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 19 มกราคม 2565 
คำสั่งที่ 4709/2564 ลว.15 พ.ย. 64  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุรรณภูมิ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
 
    ประจำปี 2565
  1. รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565
  2. รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
  3. รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565
  4. รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565
  5. รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565  
  6. รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 
    ประจำปี 2564
  1. รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564
  2. รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
  3. รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564
  4. รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564
  5. รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564
  6. รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน  2564
  7. รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564
  8. รายงานการประชุม วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564
  9. รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 
  10. รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 
  11. รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 
  12. รายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 
  13. รายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564
    ประจำปี 2563
  1. รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563
2. รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2563  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์2563
3. รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563
4. รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563
5. รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม2563
6. รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563
7. รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563
8. รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563
9. รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563
10. รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2563
11. รายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563
12. รายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 
   
  ประจำปี 2562
  1. รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 
2. รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 
3. รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 
4. รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 
5. รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 
6. รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562
7. รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 
8. รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 
9. รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 
10. รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 
11. รายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
12. รายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 
   
 ประจำปี 2561
 

1. รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560
2. รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561
3. รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561
4. รายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561
5. รายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561
6. รายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561
7. รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561
8. รายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561
9. รายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561
10. รายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561
11. รายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561
12. รายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561

   
   

 

 1981 ครั้ง