กำหนดการ ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปี พ.ศ.2563
เมื่อ 22 ม.ค. 2563

กำหนดการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.) ประจำปี พ.ศ. 2565
               


          ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกำหนดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กกบห.) ประจำปี พ.ศ. 2565 เป็นทุกวันพุธที่ 4 ของเดือน นั้น
          ในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอแจ้งกำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (กกบห.) ประจำปี พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา มีรายละเอียดดังนี้               

 

ครั้งที่

กำหนดวัน เดือน ปี

หมายเหตุ

1/2565

26 มกราคม 2565

 

2/2565

23 กุมภาพันธ์ 2565

 

3/2565

30 มีนาคม 2565

*กำหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 และปีการศึกษา 2563
- ปีการศึกษา 2562 รับจริงในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2565
- ปีการศึกษา 2563 รับจริงในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565*

4/2565

27 เมษายน 2565

 

5/2565

25 พฤษภาคม 2565

 

6/2565

29 มิถุนายน 2565

 

7/2565

27 กรกฎาคม 2565

 

8/2565

24 สิงหาคม 2565

 

9/2565

28 กันยายน 2565

 

10/2565

26 ตุลาคม 2565

 

11/2565

23 พฤศจิกายน 2565

 

12/2565

28 ธันวาคม 2565

 


กำหนดการ

 กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปี พ.ศ. 2565 

 กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประจำปี พ.ศ. 2564

คำสั่ง
คำสั่งที่ 68/2565  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุรรณภูมิ (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 17 มกราคม 2565 

คำสั่งที่ 4709/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุรรณภูมิ ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 

 638 ครั้ง