การประกันคุณภาพภายใน
เมื่อ 22 ม.ค. 2563
 
 
 
                                                      https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/rayngan-kar-pramein-tnxeng-sanakngan-xthikarbdi/      https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/kakab-tidtam-kar-rayngan-phl-kar-danein-ngan-tam-phaen-phathna-khunphaph/
 
                                                             
 

แผนการประกันคุณภาพการศึกษาสำนักงานอธิการบดี

 

 ปีการศึกษา 2561    ปีการศึกษา 2562    ปีการศึกษา 2563   ปีการศึกษา 2564    

smile

แผนประกันคุณภาพ 
ประจำปีการศึกษา 2561

https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/home/kar-prakan-khunphaph-phayni/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9962.jpg https://drive.google.com/file/d/1JkI5B-MRRAlMV2nTRGbRSwZoOf55Yd4T/view?usp=sharing

 

 
                                                                              

แผนพัฒนาคุณภาพสำนักงานอธิการบดี

 

ปีการศึกษา 2561 
ปีการศึกษา 2562   ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564  
smile
แผนประกันคุณภาพ
ปีการศึกษา 2560
 และแผนพัฒนาคุณภาพ
ปีงบประมาณ 2561
https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/home/kar-prakan-khunphaph-phayni/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E62.jpg
 

ปีการศึกษา 2556

ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560

smile
แผนประกันคุณภาพ
ปีการศึกษา 2556
และแผนพัฒนาคุณภาพ
ปีงบประมาณ 2557

smile
แผนประกันคุณภาพ
ปีการศึกษา 2557
และแผนพัฒนาคุณภาพ
ปีงบประมาณ 2558
  
smile
แผนประกันคุณภาพ
ปีการศึกษา 2558  
และแผนพัฒนาคุณภาพ
ปีงบประมาณ 2559
 
smile
แผนประกันคุณภาพ
ปีการศึกษา 2559  
และแผนพัฒนาคุณภาพ
ปีงบประมาณ 2
560
smile
แผนประกันคุณภาพ
ปีการศึกษา 2560
 และแผนพัฒนาคุณภาพ
ปีงบประมาณ 2561
 

 

คู่มือตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี

https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/home/kar-prakan-khunphaph-phayni/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9957.jpg?attredirects=0

รายงานการประเมินตนเอง สำนักงานอธิการบดีรายงานการประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2563
     

รายงานการประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2559
 

รายงานการประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2560
 
รายงานการประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 256
1
รายงานการประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2562

 รายงานการประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2555

รายงานการประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2556
รายงานการประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2557
  
รายงานการประเมินตนเอง
ปีการศึกษา 2558
  
 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี

 
 
รายงานผลการประเมินคุณภาพ
ปีการศึกษา 2563
     
รายงานผลการประเมินคุณภาพ
ปีการศึกษ
า 2559 
รายงานผลการประเมินคุณภาพ
ปีการศึกษา 2560
 
รายงานผลการประเมินคุณภาพ
ปีการศึกษา 2561
รายงานผลการประเมินคุณภาพ
ปีการศึกษา 2562
รายงานผลการประเมินคุณภาพ
ปีการศึกษา 2555
รายงานผลการประเมินคุณภาพ
ปีการศึกษา 2556
รายงานผลการประเมินคุณภาพ
ปีการศึกษา 2557
  
รายผลการประเมินคุณภาพ
ปีการศึกษา 2558
  
 
 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำนักงานอธิการบดี

 
 
 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานอธิการบดี

 
 

รายงานการประชุม

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานอธิการบดีครั้งที่ 3/2563เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563

ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563

ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562

ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562
   

แผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานอธิการบดี 

 
 
 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของสำนักงานอธิการบดี 

 
 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

 

แบบฟอร์มจัดทำแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2563
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2562

แบบฟอร์มจัดทำแนวทางการพัฒนาและการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2563 (ปีงบประมาณ 2564)

 
 
 
 
 


1224 ครั้ง