การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ ITA
เมื่อ 13 มี.ค. 2563
 

คู่มือ ITA
 
https://drive.google.com/file/d/1nSaIqNTB4jQkKH9LoklQjHd2Fi2t5cVO/view?usp=sharing https://sites.google.com/a/rmutsb.ac.th/president-rus/home/khumux-ita/picITA62.png
 
รายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส รายงานผลการประเมิน
 
https://drive.google.com/file/d/1RytJPi1vK6iuzQ4d4M-XeJubh-vAvU-A/view?usp=sharing
      รายงานผลการประเมินประจำปี 2564  
     
 
รายงานผลการประเมินประจำปี 2563 
      รายงานผลการประเมินประจำปี 2562

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความดปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีการศึกษา 2565
 
คำสั่ง

    คำสั่งมทรส.ที่ 5232/2565 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2564
       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565

    คำสั่งมทรส.ที่ 1152/2563 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563
       เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2564

    คำสั่งมทรส.ที่ 413/2563 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563
       เรื่อง แต่งคณะกรรมการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)

    คำสั่งมทรส.ที่ 317/2563 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563
       เรื่อง แต่งการคณะกรมการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 
รายงานการประชุม

    รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
         ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565

     รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
         ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2563

 

 
แบบฟอร์ม
      แบบฟอร์มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
 
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
      แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
      แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
    แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
 
 


884 ครั้ง