ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี
เมื่อ 13 มี.ค. 2563

ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี

 

 

   
  นายพัฒนพงศ์ วรรณวิไล
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
 
     
นายอนันทรัตน์ อยู่สบาย
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองกลาง
นางสาวอภิญญา สกุลพราหมณ์
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวเบญจวรรณ คลีดิษฐ 
รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการ
กองนโยบายและแผน
     
นางสาววิยะดา นุชพันธุ์
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการ
กองบริหารงานบุคคล
นางฤทัยชนก โพธิ์งาม
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
นางณัฐกานต์ ม่วงเขียว 
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการ
กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี
     
รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลาภ
ปฎิบัติหน้าที่ 
ผู้อำนวยการ
กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี
อาจารย์ปิติชน เปี่ยมบริบูรณ์
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการ
กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี
อาจารย์ทิพย์วัน  สุขสัน
ปฎิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการ
กองส่งเสริมคุณภาพ


788 ครั้ง