หนังสือเวียน
เมื่อ 8 พ.ค. 2563

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี กดเข้าไปดูได้ที่นี่

หนังสือเวียน

หนังสือสำนักงานอธิการบดี ที่ อว.0656.01/ว380 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 เรื่อง ขอส่งคำสั่งงานพิธีพระราชทาน ปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 
และ ปีการศึกษา 2563   Publish 31 ม.ค. 65   
ขอส่งคู่มือการจัดทำตารางกำหนดอายุราชการเก็บเอกสารหน่วยงานของรัฐ   Publish 18 ม.ค. 65   
  เอกสารแนบ "คู่มือการจัดทำตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารหน่วยงานของรัฐ
ขอแจ้งแนวทางการจัดทำหนังสือราชการของมหาวิทยาลัย    Publish 29 ธ.ค. 64   
ขอแจ้งขั้นตอนการฝากส่งหนังสือราชการทางไปรษณีย์ชำระฝากส่งรายเดือน   Publish 29 ธ.ค. 64   
ขอแจ้งขั้นตอนการรับฝากส่งหนังสือให้กับหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย   Publish 29 ธ.ค. 64   
ขอเผยแพร่แบบฟอร์มหนังสือราชการ    Publish 19 พ.ย. 64      
ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    Publish 16 พ.ย. 64           
ซักซ้อมแนวทางการจัดการเหตุกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)   Publish 11 ส.ค. 64           
ขอแจ้งแนวทางการจัดส่งหนังสือมหาวิทยาลัย   Publish 6 ส.ค.64
ขอแจ้งการเพิ่มเส้นทางจัดส่งเอกสารผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-doc) ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย   Publish 16 มิ.ย. 64                                
ขอแจ้งการจัดส่งเอกสารผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-doc) ของรองอธิการบดีประจำศูนย์พื้นที่   Publish 16 มิ.ย. 64
   
การใช้โลโก้ค่านิยมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรณภูมิ แทรกในรายงานการประชุม  Publish 21 ม.ค. 64
   
 
   
   
การใช้โลโก้คุณธรรมอัตลักษณ์ลงในหนังสือราชการ
   
                     
   
   

 

   
   
   

 902 ครั้ง