เอกสารดาวน์โหลด
เมื่อ 20 พ.ค. 2563

ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Publish 22 ก.พ. 65   
     - 
ดาวน์โหลดเป็น pdf  

- ดาวน์โหลดเป็น word 


การจัดทำบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติหน้าที่ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

หนังสือ อว 0656.01/ว 512 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง การจัดทำบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติหน้าที่ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
     ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 และครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2563  Publish 8 ก.พ. 65   
แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อผู้ร่วมงานและปฏิบัติหน้าที่ภายในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562 Publish 8 ก.พ. 65
ตัวอย่าง  บัตรชมพู     บัตรแดง      บัตรเหลือง    
บัตรเขียว
  ดาวน์โหลดไฟล์จัดทำบัตรแบ่งตามสี 


แบบฟอร์มข้อมูลการสำรวจจำนวน การตรวจสอบความซ้ำซ้อน ของคณะกรรมการที่อยู่ในความรับผิดชอบ Publish 1 ก.พ. 65   
ขอส่งคู่มือการจัดทำตารางกำหนดอายุราชการเก็บเอกสารหน่วยงานของรัฐ   Publish 18 ม.ค. 65   
   เอกสารแนบ "คู่มือการจัดทำตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารหน่วยงานของรัฐ

  แบบฟอร์มข้อตำลงการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการ    
 
ฟอร์มตัวชี้วัด (รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี)

  ฟอร์มตัวชี้วัด (ผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก)
  ฟอร์มตัวชี้วัด (คณบดี)
  ฟอร์มตัวชี้วัด (ผู้อำนวยการกอง)
Publish 21 มิ.ย.64


 

 1387 ครั้ง