การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
เมื่อ 6 ม.ค. 2564
  คำสั่งแต่ตั้งคณะกรรมการ
   
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
   
  แผนบริหารความเสี่ยง
   
แผนบริหารความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
แผนบริหารความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แผนบริหารความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง
   
รายงานผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปีการศึกษา พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)
   
 
 
 
 
 


597 ครั้ง