รายงานผลประเมินความพึงพอใจ
เมื่อ 8 ก.ย. 2564

แบบประเมินความพึงพอใจสำนักงานอธิการบดี
โปรดเลือกหน่วยงานให้บริการ

สำนักงานอธิการบดี กองกลาง
กองคลัง กองนโยบายและแผน
กองบริหารงานบุคคล กองพัฒนานักศึกษา
กองส่งเสริมคุณภาพ กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี
กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี  กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี

เล่มรายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี 

                                                         ประจำปีการศึกษา 2563  Publish 28 ต.ค. 64 

                                                         ประจำปีการศึกษา 2562

                                                         ประจำปีการศึกษา 2561


ความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวมของสำนักงานอธิการบดี  ปีการศึกษา 2563

                หน่วยงาน

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม

ร้อยละ

ระดับความพึงพอใจ

ค่าเฉลี่ย

ร้อยละ

การแปลผล

1. สำนักงานอธิการบดี

(งานบริหารและพัฒนาระบบ)

56

5.76

4.42

88.43

มากที่สุด

2. กองกลาง

48

4.93

4.25

85.08

มากที่สุด

3. กองคลัง

83

8.53

4.43

88.64

มากที่สุด

4. กองนโยบายและแผน

44

4.52

4.42

88.38

มากที่สุด

5. กองบริหารงานบุคคล

25

2.57

4.61

92.12

มากที่สุด

6. กองพัฒนานักศึกษา

140

14.39

4.48

89.66

มากที่สุด

7. กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี

472*

 48.51

4.06

81.21

มาก

8. กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี

24*

2.47

4.05*

80.98

มาก

9. กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี

56

5.76

4.07

81.43

มาก

10. กองส่งเสริมคุณภาพ

25

2.57

4.69*

93.82

มากที่สุด

รวมทุกหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี

973

100

4.35

86.97

มากที่สุด

ความพึงพอใจของผู้รับบริการในภาพรวมของสำนักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2563

แยกตามประเด็นความพึงพอใจทั้ง 4 ด้าน

หน่วยงาน

ค่าเฉลี่ยประเด็นความพึงพอใจ

1.ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

2. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ

3.ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

4.ด้านคุณภาพการให้บริการในภาพรวม

รวม
4 ประเด็น

1. สำนักงานอธิการบดี
(งานบริหารและพัฒนาระบบ)

4.47

4.42

4.38

4.42

4.42

2. กองกลาง

4.42

4.17

4.18

4.25

4.25

3. กองคลัง

4.51

4.38

4.40

4.44

4.43

4. กองนโยบายและแผน

4.47

4.36

4.39

4.46

4.42

5. กองบริหารงานบุคคล

4.72

4.55

4.54

4.61

4.61

6. กองพัฒนานักศึกษา

4.51

4.49

4.47

4.47

4.48

7. กองบริหารทรัพยากรนนทบุรี

4.16

4.01

4.05

4.03

4.06

8. กองบริหารทรัพยากรสุพรรณบุรี

4.13

4.01

4.03

4.03

4.05*

9. กองบริหารทรัพยากรวาสุกรี

4.12

4.02

4.05

4.10

4.07

10. กองส่งเสริมคุณภาพ

4.73

4.63

4.68

4.72

4.69*

รวม (สอ.)

4.42

4.30

4.32

4.35

4.35

คิดเป็นร้อยละ

88.48

86.07

86.30

87.04

86.971869 ครั้ง