กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1