ข่าวทั้งหมด
ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น จำนวน 7 ราย | 1403 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) สำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1 | 1450 ครั้ง เมื่อ 1 ปีที่แล้ว
ขอแสดงความยินดีกับ อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ | 1692 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
รายงานผลประเมินความพึงพอใจ | 1869 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
รายงานการประชุม คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) | 926 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 | 283 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การใช้โลโก้ค่านิยมของมหาวิทยาลัย | 455 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สำนักงานสีเขียว | 474 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน | 597 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
สวัสดีปีใหม่และขอพรปีใหม่จากท่านอธิการบดี เนื่องในวันปีใหม่ 2564  | 261 ครั้ง เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
เอกสารดาวน์โหลด | 1387 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
หนังสือเวียน | 902 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
แบบฟอร์มหนังสือราชการ | 1660 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
แผนยุทธศาสตร์ | 716 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ติดต่อเรา | 1078 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
กิจกรรม 5ส + 3 | 722 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ทำเนียบผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี | 788 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ ITA | 884 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ | 597 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว
การประกันคุณภาพภายใน | 1224 ครั้ง เมื่อ 3 ปีที่แล้ว